بخشی از مقاله که در دست داوری می باشد

نمونه  گیری و حجم نمونه  در تحقیقات کیفی

چکیده

روشهاي كيفي نوع به خصوصي از دانش را درباره جهان توليد مي كنند، كه با دانشي كه ساير روشهاي بررسي توليد مي كنند، متفاوت است از جمله مهمترین ابعاد این روش عبارت از نمونه گیری (Sampling )  و حجم نمونه . بنابر این تحقیق حاضر با هدف شناخت و بررسی نمونه گیری و حجم نمونه در تحقیقات کیفی بعنوان بخش مهم و انکار ناپذیر تحقیقات علوم اجتماعی انجام شده است. به اين منظور پس از بررسي اجمالي تاريخچه موضوع و دیدگاه های مختلف در اين زمينه، با استفاده از روش اسنادی اقدام به جمع آوري اطلاعات گرديد. داده های جمع آوری شده در مورد نمونه گیری و حجم نمونه استخراج و طبقه بندی گردید که عبارتند از : مفهوم نمونه گیری، منطق نمونه گیری کیفی،هدف نمونه گیری در تحقیقات کیفی، ویژگی ها و اصول نمونه گیری در تحقیقات کیفی، تصمیمات نمونه گیری در فرایند پژوهش كيفی ، روش های نمونه گیری در پژوهش كيفي ، نمونه گیری نظری، حجم نمونه در تحقیقات کیفی. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بين دو روش کمی و کیفی تفاوت بارزی از لحاظ نمونه گیری و حجم نمونه وجود دارد در روش کیفی نمونه برداري به ندرت احتمالي یا تصادفي است تمامي آنها هدفمند و مبتني بر مقصود پژوهش است و محقق نیازمند خلاقیت بیشتری است و متناسب با موقعیت و شرایط موضوع دست به نمونه گیری می زند بنابر این در این رویکرد نمونه گیری معمولا روند رسمی ندارد و حجم نمونه در تحقیقات کمی آماری و تابع قوانین دقیق است در صورتیکه حجم نمونه در تحقیقات کیفی قواعد دقیقی ندارد و هدفمند بوده و وابسته به شرایط متعددی است که بر موضوع مطالعه حاکم است.

واژه هاي کليدي: نمونه، نمونه گیری، انواع نمونه،نمونه گیری نظری، حجم نمونه.

نوشته شده توسط جواد نظری و م. مختاری در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 23:29 | لینک ثابت |